دانلود کتاب «استار تاپ های ویروسی؛ راهنمایی برای طراحی چرخه بازاریابی ویروسی»

بازاریابی ویروسی یک استراتژی بازاریابی نیست. به بازاریابی ویروسی اغلب به دیده یک »استراتژی بازاریابی« نگریسته میشود که قابلجایگزینی با دیگر روشهای جذب کاربر است. بدین ترتیب، شما سه مرحله را طی میکنید: .محصولی را تولید میکنید؛.تدبیری میاندیشید تا مردم را به استفاده از آن تشویق کنید؛.میپذیرید که بازاریابی ویروسی یکی از رویکردهای بازاریابی )مانند […]

ادامه مطلب