آگهی دعوت به مجمع عمومی انجمن علمی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده( نوبت دوم )                                                                         بدینوسیله از کلیه اعضای محترم پیوسته دارای حق رای انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دعوت می‌شود در جلسه مجامع در ساعت ۱۴ روز ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ در محل تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، روبروی سازمان […]

ادامه مطلب