بحران مدیریت در مدیریت بحران !

خبر بد متاسفانه زود میپیچد ! باران روی سهمگین ترین خشم سالهای قریب بر گونه دشتها و دامنه ها تازیانه میزند .  قطرات دست بدست هم داد تا سیلاب راه بیفتد و آق قلا و گلستان و فارس و کرمانشاه و …. را در هم بکوبد . عید مردم تبدیل به عزا شد . اما […]

ادامه مطلب