کنگره جهانی و نمایشگاه شهر هوشمند بارسلون برگزار شد

کنگره جهانی و نمایشگاه شهر هوشمند بارسلون در تاریخ ۲۲ -۲۴ آبان ۱۳۹۷ در شهر بارسلون کشور اسپانیا برگزار شد . محور های کنگره: حکومت همکاری شهری ، پلتفرم های همکاری، دموکراسی الکترونیکی، دولت الکترونیک، تعامل، مدیریت چند سطحی، نوآوری ها ،چارچوب سیاست، همکاری های عمومی ،خدمات عمومی، ادغام خدمات ، شفافیت. نقل و انتقال وسایل نقلیه متصل […]

ادامه مطلب