کانیبالیسم ( همدیگر خواری ) در اقتصادایران ؟

کانیبالیسم ( همدیگر خواری ) اقتصادی در ایران؟ کانیبالیسم یک رفتار پرخاشگرانه و تهاجمی در پرندگان میباشد که تولیدکنندگان نمیتوانند از آنچشم پوشی کنند. این رفتار و عادت در تمام گونه های پرندگان، در هر سن و جنسی اتفاق میافتد.کانیبالیسم معمولاً در شرایط استرس با مدیریت ضعیف اتفاق میافتد. زمانیکه پرنده در شرایط استرس وفشار […]

ادامه مطلب