آسیب پذیری مرورگر اج مایکروسافت

طبق گزارش ای تی پرس به نقل از مرکز ماهر  ،‫آسیب_پذیری منتشر شده با شناسه CVE-۲۰۱۸-۸۴۹۵ به مهاجم اجازه اجرای کد از راه دور را بر روی #‫مرورگر_Edge آسیب پذیر می دهد. برای بهره برداری از این آسیب پذیری، تعامل کاربر مورد نیاز بوده و روش کار نیز به این ترتیب می باشد که پس از بازدید کاربر […]

ادامه مطلب