خبرنگاران ، نگاران بی شیرین

باز  در زل* گرمای مرداد – ۱۷ مردادماه روزی که بنام روز خبرنگار  مزین است  – بی هیچ حرف و حدیثی  بمرور مصائب شیرین خبرنگار  که ما کوچکترین قطره این دریای خروشانیم که – علی رغم بی مهری های تمام همچنان موج میزند – میپردازیم.  اهل قلم شاید تنها ادمهایی باشند که با واژه  گریه […]

ادامه مطلب