بیست و چهارمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات باکوتل؛ ۱۳ -۱۶آذر

براساس پژوهش های بانک جهانی، آذربایجان برای دستیابی دور شدن از اقتصاد تک محصولی وابسته به انرژی باید بر توسعه فناوری های ارتباطات و اطلاعات که هنوز دارای قابلیت پیشرفت است، متمرکز شود. الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان در اینباره می گوید: «توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات از اولویت های ما در کشور است. ما […]

ادامه مطلب